Informace o nás

Cílem tvorby školního časopisu je rozvoj specifických dovedností získaných v předmětech Český jazyk a Informatika. Pozornost je věnována zejména rovině stylistické, lexikální a slohové a zdokonalování práce s kancelářským software.  

Školní časopis však otevírá také nové možnosti pro celistvý rozvoj žáků; klade před ně další cíle v podobě spolupráce jedinců s různými zájmy a předpoklady, vyhledávání potřebných informací a jejich systematického třídění a vyhodnocování, komunikace s okolím a schopnosti tvořivě řešit problémy. 

Základním motivem pro práci žáků je možnost veřejně prezentovat své názory a postoje, v důsledku reakcí zaujímat kritičtější postoje a sebekriticky hodnotit vlastní práci.

Chcete-li nám napsat, použijte email jednicka@1zsrako.cz.

Školní časopis Jednička je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 20455.

Historie projektu

Školní časopis Jednička byl založen ve školním roce 2011/2012. Na jeho tvorbě se mohou podílet všichni žáci školy, za obsah časopisu zodpovídají členové redakční rady.